Protección de datos

Rexistro de actividades de tratamento de datos

En cumprimento da obriga establecida no artigo 30 do RXPD e no artigo 31 da LOPDGDD, a Deputación de Pontevedra elabora e mantén o rexistro de actividades do tratamento.

Este faise público a través do portal web institucional, co que se cumpre a obriga recollida no artigo 6 bis da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

A entidade responsable da xestión do inventario é a propia Deputación e a finalidade do tratamento dos datos correspóndese con cada unha das actividades de tratamento realizadas.

A información en materia de protección está dispoñible a través da seguinte ligazón. A persoa interesada poderá exercer os dereitos aquí recollidos contactando coa persoa delegada de protección de datos a través do seguinte formulario.

Rexistro de actividades de tratamentos