Calendario fiscal 2023

Calendario fiscal do contribuínte para o exercicio 2023, segundo os prazos sinalados nos seguintes cadros e coas especificacións que a continuación se detallan:

Impostos Período Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta (1) Data de cargo en conta (2)
IVTM -- 20 de abril 20 de xuño 5 de maio ---
IAE -- 1 de setembro 3 de novembro 3 de novembro ---
IBI -- 28 de xullo 7 de novembro 3 de outubro 1er prazo 2º prazo
14 de agosto 3 de outubro
Procedementos simplificados de valoración colectiva (art. 77.4 TRLRFL)
1 de xuño 1 de agosto -- --
2 de outubro 30 de novembro -- --
 
Tasas e prezos públicos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta  (1)
1o trimestre 3 de febrero 3 de abril 3 de marzo
2º trimestre 5 de maio 5 de xullo 5 de xuño
3o trimestre 4 de agosto 4 de outubro 4 de setembro
4º trimestre 27 de outubro 29 de decembro 1 de decembro

 

(1) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) polo importe total do recibo.

(2) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) en 2 prazos, cada un deles polo 50% do importe do recibo.

ACCESO RÁPIDO