ORAL-Xestión tributaria

Preguntas frecuentes

 

PAGAMENTO DE RECIBOS

  Como podo obter o meu recibo se non chegou ao meu domicilio?

  De que forma podo pagar o meu recibo? É posible pagar con tarxeta por teléfono ou no ORAL?

  Non me vén ben pagar o meu recibo agora, podo fraccionar o pagamento? Como?

  En cantos prazos me fraccionarán o pagamento?

 Incumprín o pagamento dunha mensualidade do meu fraccionamento. Como podo pagala agora?

  É posible cambiar a miña conta bancaria no medio dun fraccionamento?

  É posible anular un fraccionamento en curso?

  Non atopo o meu recibo pagado e necesito un xustificante. Como o podo obter?

  Non me chegou o recibo ao meu domicilio, e agora está con recarga. Teño que pagar a recarga? Por que?

  Que facer en caso de pagamento duplicado ou pagamento en exceso?

  A miña nai/Meu pai faleceu e necesito os xustificantes de pagamento dos seus recibos para xestionar a súa herdanza. Como podo conseguilos?

DOMICILIACIÓNS

  Interésame domiciliar o pagamento dos meus recibos. Como podo facelo?

  Domiciliei recentemente o pagamento dos meus tributos. A domiciliación produce efecto desde ese mesmo momento? Xa non teño que pagar ningún recibo por outra vía?

  Necesito o detalle completo do meu recibo, xa que o documento do cargo do banco carece da totalidade dos datos. Como podo obtelo?

  Teño o recibo domiciliado e non me chegou o xustificante do pagamento. Como podo obtelo?

  É posible domiciliar un recibo ao meu nome nunha conta bancaria que non é da miña titularidade?

  Se o recibo é titularidade dunha persoa falecida, podo domiciliar o seu pagamento na miña conta bancaria?

  O meu banco devolveu un recibo que estaba domiciliado. Que teño que facer para pagalo?

  Como podo solicitar un plan de pagamento personalizado?

DOMICILIO E NOTIFICACIÓNS

  Quero que me cheguen os recibos ao meu novo domicilio. Como podo comunicalo ao ORAL?

  É obrigatorio comunicar o domicilio fiscal e o cambio deste?

  Teño un aviso de Correos para recoller unha notificación do ORAL e pasóuseme o prazo. Como podo pescudar de que se trata? Enviaranmo de novo?

EMBARGOS

  Se me embargan un saldo dunha conta bancaria, podo dispoñer do diñeiro que teño nela ou se bloquea toda a conta?

 Recibín unha notificación de embargo a unha conta dun familiar. É iso posible?

  Quero modificar a conta bancaria onde me fixeron o embargo, xa que non son propietaria ou propietario do diñeiro desa conta. Que teño que facer?

RECURSOS

 Non estou conforme coa liquidación recibida e quero presentar un recurso ante o ORAL. Que debe conter?

 Onde teño que presentar un recurso dirixido ao ORAL?

 Xa presentei o recurso. Non teño que pagar ata que se resolva?

TRÁMITES ELECTRÓNICOS – NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

  Podo consultar a miña información tributaria de forma electrónica?

  Que formas de identificación dixital admite o ORAL para acceder á súa sede electrónica?

  Represento a unha empresa. Como podo realizar trámites a través da Oficina Virtual Tributaria?

  A miña relación co ORAL é tanto a nivel particular coma en calidade de representante legal da miña empresa. Estou obrigada ou obrigado á notificación electrónica?

  Prefiro que o ORAL me envíe as notificacións de forma electrónica, xa que non quero recibir máis papel no meu domicilio. Que teño que facer?

  Chegoume un correo electrónico do ORAL con aviso de notificación dispoñible na sede electrónica. Que sucede se non accedo á súa consulta?

  A miña empresa está obrigada á notificación electrónica. Como podo comunicar o enderezo de correo electrónico no que quero que me avisen de notificacións pendentes?

Preguntas frecuentes en relación ao IBI

 Como podo saber se a vivenda que vou comprar está ao corrente no pagamento do IBI?

 Vendín/comprei unha vivenda; que teño que facer para cambiar a titularidade no IBI?

 E se desexo modificar a titularidade dun inmoble de natureza rústica?

 Vendín un inmoble este ano e chegoume o recibo de IBI, correspóndeme o pagamento?

 Que debo facer se o recibo ou a liquidación conteñen datos incorrectos do inmoble?

 Podería obter algún beneficio fiscal no IBI por ter familia numerosa?

 Pódenme reclamar recibos de IBI pendentes correspondentes a exercicios anteriores á compra da miña vivenda?

 Recibín unha liquidación de IBI correspondente aos catro últimos anos e xa paguei no seu día os recibos anuais correspondentes aos mesmos exercicios, cal é o motivo?

 Necesito a referencia catastral da miña vivenda, como podo saber cal é?

 Podo obter unha relación de bens inmobles no ORAL?

 É posible dividir a cota do IBI entre as distintas persoas propietarias do inmoble?

Preguntas frecuentes en relación ao IAE

 Quen xestiona as declaracións de alta, baixa ou variación no IAE?

 De que beneficios fiscais podo gozar?

 Como se calcula o recibo do IAE?

Preguntas frecuentes en relación ao IVTM

 Vou vender o meu vehículo, que debo facer?

 Se vendín o meu vehículo este ano, correspóndeme o pago do IVTM? Teño que pagar todo o recibo ou a parte proporcional?

 Se din de baixa o meu vehículo, correspóndeme o pago do IVTM? E, se xa o paguei, teño dereito á devolución de, polo menos, unha parte?

 Se levo o meu vehículo ao despezamento, teño que solicitar a baixa definitiva en Tráfico?

 Son unha persoa con diversidade funcional; correspóndeme a exención no pago do imposto sobre vehículo de tracción mecánica dos vehículos que figuran ao meu nome?

 Teño un vehículo cunha antigüidade superior a 25 anos, teño que pagar o imposto?

 Agora vivo noutro municipio e chegoume o recibo de IVTM do municipio onde residía anteriormente; que podo facer para cambialo?

 Comprei un vehículo novo, que debo facer?

 Comprei un vehículo, pero en Tráfico non podo realizar a transferencia porque lles figura pendente de pagamento o recibo de IVTM do ano anterior; que debo facer?

Preguntas frecuentes en relación ás taxas

 Se estou de aluguer, correspóndeme a min o pago das taxas de recollida de lixo, auga etc.?

 Podo cambiar a persoa que figura como titular na taxa?

 Se adquirín un inmoble e xa realicei o cambio de titularidade no IBI, é preciso que solicite o cambio de titularidade nas taxas ou se efectúa automaticamente?

 O contedor está situado a 500 metros da miña vivenda, teño que pagar o recibo de recollida de lixo?

 Teño que aboar a taxa de residuos dunha vivenda desocupada ou deshabitada temporalmente?

Preguntas frecuentes en relación ás multas

 Necesito a carta de pagamento para aboar unha multa de tráfico. Como podo conseguila?

 Como podo presentar unha alegación a unha multa de tráfico? Que prazo teño para facelo?

 Recibín unha multa, pero eu non son a persoa condutora, que debo facer?

 De canto tempo dispoño para pagar coa redución do 50 %? Este pago impediríame formular alegacións contra a denuncia?

 Non teño coñecemento de que cometese unha infracción, pero chegoume unha multa. Teñen as e os axentes a obriga de deter o vehículo e notificar no acto a denuncia?

 Negueime a asinar a notificación dunha multa no momento da infracción, que pasa se non a pago e tampouco presento alegacións? E se a asinase?

 Puxéronlle unha denuncia á miña filla ou fillo menor de 18 anos. Pódenme reclamar pagar o importe desta denuncia?

Preguntas frecuentes en relación ao IIVTNU

 Quero saber o importe aproximado do IIVTNU (plusvalía) porque vou vender un inmoble, como podo calculalo?

 Como podo presentar a prórroga no caso dunha declaración de liquidación de IIVTNU correspondente a unha transmisión mortis causa?

 Ao falecer miña nai/meu pai adquirín a nuda propiedade dun inmoble e a miña nai/meu pai correspóndelle o usufruto. A quen lle corresponde o pagamento do IIVTNU (plusvalía)? Cando faleza miña nai/meu pai terei que pagar pola extinción do usufruto?

 Vou vender un inmoble do que son a única persoa propietaria, aínda que no seu día o adquirín xunto á miña esposa / meu esposo daquela. Desde que data tería que aboar o imposto?

 Recibín unha liquidación de IIVTNU por un inmoble que vendín. Na escritura recóllese perfectamente que a persoa adquirinte se faría cargo deste imposto. Por que me liquidan a min, que son a persoa vendedora?

 Compreille a miña casa a unha persoa estranxeira e liquidáronme a min o IIVTNU; non estiven de acordo, xa que nas transmisións onerosas o suxeito pasivo é o transmitinte.

 Vendín a miña casa despois de ser propietario ou propietaria durante máis de 20 anos, liquídase o IIVTNU (plusvalía)?

 As ou os meus irmáns mais eu tiñamos unha comunidade de bens. Liquidámola recentemente e no acordo de disolución, de mutuo acordo, adxudiqueime a propiedade dun inmoble. Teño que pagar plusvalía por iso?

 De que beneficios fiscais podo gozar no IIVTNU?

 Ten algunha relación o importe da liquidación do IIVTNU (plusvalía) co prezo de compravenda que consta na escritura?

 Que data é a que computa a efectos do pagamento do IIVTNU (plusvalía): a do falecemento ou a da adxudicación e aceptación de herdanza?

 Que ocorre se vendo un ben inmoble de natureza urbana que cando o adquirín no ano X era de natureza rústica?

ACCESO RÁPIDO