Labora 2020

Socorrismo en Instalacións Acuáticas

FDP0109

Nivel 2, para o acceso deberase cumprir algún dos seguintes requisitos académicos:

Estar en posesión do título de graduada ou graduado en educación secundaria obrigatoria. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos. Ter o certificado de apta ou apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación correspondente.

Contidos:

 • Formación específica: Socorrismo en Instalacións Acuáticas, 290 horas
  MF0269_2: Natación
  MF0270_2: Prevención de accidentes en instalacións acuáticas
  MF0271_2: Rescate de accidentados en instalacións acuáticas
  MF0272_2: Primeiros auxilios
 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 80 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sustentable, respecto e coidado do medio ambiente, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Ligazón (pdf)

Co certificado de Socorrismo en Instalacións Acuáticas poderás traballar como:

 • Bañista-socorrista
 • Socorrista en piscinas
 • Socorrista en parques acuáticos
 • Socorrista en piscinas naturais

Última modificación: martes, 26 abril 2022