Labora 2020

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

AFDP0209

Nivel 2, para o acceso deberase cumprir algún dos seguintes requisitos académicos:

Estar en posesión do título de graduada ou graduado en educación secundaria obrigatoria. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos ou do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos. Ter o certificado de apta ou apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación correspondente.

Contidos:

 • Formación específica: Socorrismo en espazos acuáticos naturais, 340 horas
  MF0269_2: Natación
  MF1082_2: Prevención de accidentes en espazos acuáticos naturais
  MF1083_2: Rescate de persoas accidentadas en espazos acuáticos naturais
 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 80 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sustentable, respecto e coidado do medio ambiente, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Ligazón (pdf)

Co certificado de profesionalidade de socorrismo en espazos acuáticos naturais poderás traballar como:

 • Socorrista
 • Socorrista en praias marítimas, fluviais, lagos e encoros
 • Socorrista de apoio en unidades de intervención acuática
 • Socorrista en actividades acuáticas no contorno natural
 • Socorrista en actividades náutico-deportivas

Última modificación: martes, 26 abril 2022