Labora 2020

Seguridade informática

IFCT0109

Nivel 3, para o acceso deberase cumprir algún dos seguintes requisitos académicos:

Estar en posesión do título de bacharelato. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos ou do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos. Ter o certificado de apta ou apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de nivel 3 de cualificación correspondente.

Contidos:

 • Formación específica: Seguridade informática, 420 horas
  MF0486_3: Seguridade en equipos informáticos
  MF0487_3: Auditoría de seguridade informática
  MF0488_3: Xestión de incidencias de seguridade informática
  MF0489_3: Sistemas seguros de acceso e transmisión de datos
  MF0490_3: Xestión de servizos no sistema informático
 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 80 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sostible, respecto e coidado do medio, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e do autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Ligazón (pdf)

Co certificado de profesionalidade de Seguridade informática poderás traballar como:

 • Técnico en seguridade informática
 • Técnico en auditoría informática

Última modificación: martes, 26 abril 2022