Labora 2020

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais

SSCS0208

Nivel 2, para o acceso deberase cumprir algún dos seguintes requisitos académicos:

Estar en posesión do título de graduada ou graduado en educación secundaria obrigatoria. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos. Ter o certificado de apta ou apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación correspondente.

Contidos:

 • Formación específica: Atención Sociosanitaria en Institucións Sociais, 370 horas

  MF1016_2: Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional
  MF1017_2: Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións
  MF1018_2: Intervención na atención sociosanitaria en institucións
  MF1019_2: Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 80 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
 • Desenvolvemento sustentable, respecto e coidado do medio ambiente, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Ligazón (pdf)

Co certificado de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais poderás traballar como:

 • Coidadora ou coidador de persoas con diversidade funcional física, psíquica ou sensorial
 • Coidadora ou coidador de persoas dependentes en institucións sociais
 • Xerocultora ou xerocultor

 

Última modificación: xoves, 10 marzo 2022