Labora 2020

Actividades Auxiliares de Almacén

COML0110

Nivel 1: non se esixen requisitos académicos nin profesionais para o acceso.

Contidos:

 • Formación específica: Actividades Auxiliares de Almacén, 170 horas
  MF1325_1: Operacións auxiliares de almacenaxe
  MF1326_1: Preparación de pedidos
  MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras
 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 40 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sustentable, respecto e coidado do medio ambiente, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Ligazón (pdf)

Co certificado de profesionalidade de Actividades Auxiliares de Almacén poderás traballar como:

 • Moza ou mozo de carga e descarga, almacén e/ou mercado de abastos
 • Moza ou mozo de almacén
 • Condutora ou condutor e operadora ou operador de carretilla elevadora, en xeral
 • Carretilleira ou carretilleiro
 • Embaladora ou embalador e empaquetadora ou empaquetador
 • Etiquetadora ou etiquetador á man
 • Preparadora ou preparador de pedidos
 • Peoa ou peón de transporte en xeral
 • Operaria ou operario de loxística

Última modificación: martes, 26 abril 2022