Plans e proxectos

Préstamos sen xuros 2017

Nome do programa: Bases reguladoras para a concesión por concorrencia competitiva de préstamos sen xuros (anticipos) a concellos da provincia de Pontevedra. Ano 2017

Obxectivos: mellorar a economía dos concellos mediante a concesión de préstamos.

Destinatarios: todos os concellos da provincia de Pontevedra con poboación inferior a 50.000 habitantes.

Actividades que se desenvolven:

Liña 1.- Financiamento de inversión: con carácter preferente, para facerlles fronte á achega dos beneficiarios aos investimentos incluídos nos plans provinciais de cooperación, aos investimentos financiados con fondos FEDER ou outros fondos comunitarios, así como a outros investimentos financiados pola Administración do Estado ou a Comunidade Autónoma. Asemade, para o resto de investimentos en obras e servizos dos concellos beneficiarios. Prazo de 15 anos.

Liña 2.- Operacións de tesourería: para facerlles fronte ás necesidades urxentes ou desfases transitorios, previo informe dos servizos de Cooperación e de Intervención da Deputación, cando o considere así o órgano competente para conceder. Prazo máximo de 1 ano.

Medios:

  • Persoais:
    • Xefa de servizo e 1 técnico de xestión
    • Comisión de valoración
  • Económicos: ano 2017
    • Total: 1.000.000,00 €
  • Xurídicos: asesoramento polo persoal do Servizo de todas as dúbidas

Tempo previsto para a súa consecución: 15 anos máis 3 de carencia para préstamos a longo prazo e 1 ano sen carencia para os préstamos a curto prazo.

Enlace da web: https://www.depo.gal/prestamos-sen-xuros-a-concellos

Última modificación: venres, 07 setembro 2018