ORAL-Xestión tributaria

Os Concellos disporán de tres anos para a adaptación das taxas de xestión de residuos ao principio de quen contamina paga


27 abril 2022

A aprobación da Lei 7/2022 de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular reformula as taxas municipais de xestión de residuos coa finalidade de implementar no prazo máximo de tres anos sistemas de pago por xeración que reflictan o custe do servizo, en virtude do cumprimento do principio de quen contamina paga.

Así mesmo, faculta ás entidades locais para a introdución e regulación nas súas ordenanzas dunha bonificación de ata o 95% en favor de empresas de distribución alimentaria ou restauración que adopten medidas en materia de xestión para a redución dos residuos alimentarios.

Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular.