ORAL-Xestión tributaria

As empresas de servizos de telefonía fixa e acceso a internet deberán pagar a taxa do 1.5% nos municipios onde presten os seus servizos


02 maio 2022

Tras a Sentenza do TJUE de 27 de xaneiro de 2021, o TS considera que os Concellos poden xirar a " taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de empresas explotadoras de servicios de subministros que resulten de interese xeral ou afecten á xeralidade ou a unha parte importante do vecindario"(taxa 1.5) ás empresas de servicios de telefonía fixa e de acceso a Internet, con independencia da titularidade das redes, e dicir, tanto si estas son as titulares das redes ou infraestruturas empregadas como si son titulares dun dereito de uso, acceso ou interconexión as mesmas.

STS 1532/2021