Servizo de Museo da Deputación de Pontevedra

Subscrición novedades

Alta da subscrición

Baixa da subscrición

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar as solicitudes de alta ou baixa no servizo de subscrición de información sobre actividades e exposicións do Museo de Pontevedra

Lexitimación para o tratamento

Consentimento explícito das persoas interesadas

Destinatarios dos datos

Non se prevén

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos