ORAL-Xestión tributaria

MULTAS DE TRÁFICO

 

Tipos de infracción e contía das sancións

O artigo 80 do Real decreto lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria, establece que as sancións serán:

 • Infraccións leves: serán sancionadas con multa de ata 100 euros
 • Infraccións graves: serán sancionadas con multas de 200 euros
 • Infraccións moi graves: serán sancionadas con multas de 500 euros

Con todo, as infraccións consistentes en non respectar os límites de velocidade sancionaranse coa contía prevista no anexo IV da mencionada normativa.

Sen prexuízo do disposto anteriormente, na imposición de sancións deberá terse en conta que:

a) As infraccións previstas no artigo 77.c) e d) serán sancionadas cunha multa de 1.000 euros. No suposto de condución con taxas de alcol superiores ás que regulamentariamente se establezan esta sanción unicamente se lle imporá á persoa condutora que xa fose sancionada no ano inmediatamente anterior por exceder a taxa de alcol permitida, así como á que circule cunha taxa que supere o dobre da permitida

b) A multa pola infracción prevista no artigo 77 j) será o dobre da prevista para a infracción orixinaria que a motivou, se é infracción leve, e o triplo, se é infracción grave ou moi grave

c) A infracción recollida no artigo 77.h) sancionarase cunha multa de 6.000 euros

d) As infraccións recollidas nos artigos 77.n), ñ), ou), p), q) e r) sancionaranse con multa de entre 3.000 e 20.000 euros

3. No suposto da infracción recollida no artigo 77.q) poderase impoñer a sanción de suspensión da correspondente autorización por un período de ata un ano. Durante o tempo que dure a suspensión a persoa titular non poderá obter outra autorización para as mesmas actividades.

A realización de actividades durante o tempo de suspensión da autorización levará aparellada, ademais, unha nova suspensión por un período de seis meses ao cometerse o primeiro quebrantamento e dun ano ao cometerse un segundo ou sucesivos quebrantamentos.

Multas por exceso de velocidade e perda de puntos correspondente

Límite
(km/h)
Exceso de velocidade
Grave Moi grave
20 21 - 40 41 - 50 51- 60 61 - 70 71+
30 31 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81+
40 41 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91+
50 51 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101+
60 61 - 90 91 - 110 111 - 120 121 - 130 131+
70 71 - 100 101 - 120 121 - 130 131 - 140 141+
80 81 - 110 111 - 130 131 - 140 141 - 150 151+
90 91 - 120 121 - 140 141 - 150 151 - 160 161+
100 101 - 130 131 - 150 151 - 160 161 - 170 171+
110 111 - 140 141 - 160 161 - 170 171 - 180 181+
120 121 - 150 151 - 170 171 - 180 181 - 190 191+
Multa 100 € 300 € 400 € 500 € 600 €
Puntos - 2 4 6 6

Pagamento das sancións cunha redución do 50 %

A persoa infractora dispón de 20 días naturais desde o día seguinte á data de notificación da denuncia para pagar co desconto do 50 %.

Este trámite denomínase procedemento abreviado e implica as seguintes consecuencias:

 • Finaliza o procedemento
 • Esgótase a vía administrativa
 • Non se poden presentar alegacións; se se fan teranse por non presentadas
 • Non se pode presentar recurso de reposición
 • Só se pode presentar recurso contencioso-administrativo
 • A sanción é firme desde o momento do pagamento

Este procedemento sancionador non é de aplicación nas infraccións impostas por:

 • Conducir vehículos con inhibidores de radar
 • Non identificar o condutor ou facelo incorrectamente

Concellos que delegaron as multas no ORAL

 • Baiona
 • Caldas de Reis
 • Cambados
 • Cangas
 • Cañiza, A
 • Catoira
 • Crecente
 • Cuntis
 • Estrada, A
 • Forcarei
 • Fornelos de Montes
 • Gondomar
 • Grove, O
 • Illa de Arousa, A
 • Lalín
 • Meaño
 • Moaña
 • Mondariz
 • Mondariz-Balneario
 • Mos
 • Neves, As
 • Ponteareas
 • Porriño, O
 • Ponte Caldelas
 • Rosal, O
 • Salceda de Caselas
 • Salvaterra de Miño
 • Silleda
 • Soutomaior
 • Tomiño
 • Tui
 • Valga
 • Vilaboa
 • Vilanova de Arousa

Trámites

 • Identificar a persoa condutora
 • Presentación de alegacións ou de recursos e reclamacións
 • Solicitar fraccionamentos de débedas, nos casos en que as multas sexan firmes, polo importe total da sanción sen a bonificación

Preguntas frecuentes

 Necesito a carta de pagamento para aboar unha multa de tráfico. Como podo conseguila?

 Como podo presentar unha alegación a unha multa de tráfico? Que prazo teño para facelo?

 Recibín unha multa, pero eu non son a persoa condutora, que debo facer?

 De canto tempo dispoño para pagar coa redución do 50 %? Este pago impediríame formular alegacións contra a denuncia?

 Non teño coñecemento de que cometese unha infracción, pero chegoume unha multa. Teñen as e os axentes a obriga de deter o vehículo e notificar no acto a denuncia?

 Negueime a asinar a notificación dunha multa no momento da infracción, que pasa se non a pago e tampouco presento alegacións? E se a asinase?

 Puxéronlle unha denuncia á miña filla ou fillo menor de 18 anos. Pódenme reclamar o importe da denuncia?

Normativa

Real decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulación para a aplicación e desenvolvemento do Texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria

Real decreto 320/1994, de 25 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de procedemento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria

Real decreto lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria

 Ordenanza fiscal xeral do Órgano de Xestión Tributaria e Recadatoria de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra

Lei 18/2021, de 20 de decembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, en materia do permiso e licencia de conducción por puntos

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA

ACCESO RÁPIDO