Novedades de Promoción do Emprego

Novidades de Promoción de Emprego

Alta da subscrición

Baixa da subscrición

Servicio

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Tramitar a súa solicitude de alta, baixa ou modificación de datos no servizo comunicación de anuncios aos que está subscrito

Lexitimación para o tratamento

Consentimento explícito das persoas interesadas

Destinatarios dos datos

Non se prevén

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos