ORAL-Xestión tributaria

Prazo para interpoñer recurso contencioso-administrativo: Comunicacións e notificacións no mes de agosto


09 agosto 2022

A LRXCA, no seu art. 128.2, en consonancia co establecido no art. 183 LOPX, establece que o mes de agosto terá carácter de inhábil e non correrá o prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo, nin ningún outro prazo dos previstos na Lei, salvo para o procedemento para a protección dos dereitos fundamentais, no que o mes de agosto si terá carácter de hábil.

Mediante sentenza do 2 de xullo de 2020, o Tribunal Supremo aclarou que cando a notificación da actuación administrativa prodúcese en agosto, o prazo bimensual para a interposición do recurso contencioso-administrativo debe empezar a computarse o 1 de setembro. Pero cando vence devandito prazo?

A resposta deuna o propio Tribunal Supremo en sentenza do pasado 5 de maio. Cando o acto notifícase en agosto, o prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo vence o 1 de novembro, que, por ser inhábil, enténdese prorrogado ao día seguinte.

A propia Secretaría de Estado de Facenda emitiu un informe sobre as posibles incidencias ao redor das comunicacións e notificacións administrativas en períodos vacacionais e posibles vías de mellora, na que se identifica como período vacacional máis problemático o mes de agosto.